Hasznos tudnivalók

Tennivalók balesetkor
 
Közúti baleset bekövetkezése esetén, számos teendõvel kell megbirkózni a helyszínen, majd azt követõen a biztosítónál azért, hogy sérült gépjármûvét megjavítva visszakapja. Az alábbiakban összefoglaljuk a balesetet követõ alapvetõ lépéseket és fontos tudnivalókat.
 
Teendõk a helyszínen
A baleset bekövetkezte után azonnal állítsa le jármûvét és gyõzõdjön meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés esetén a mentõket és a rendõrséget értesíteni kell.
A balesetben részes felek a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személy és gépjármû azonosításához és a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat.
A helyszínen ki kell kitölteni az európai baleseti bejelentõt (betéti lap) lehetõség szerint minél pontosabban, rögzítve a baleset körülményeinek leírását, a részes gépjármûvek helyzetét és megjelölve a baleset bekövetkezésért felelõs személyt, hogy ebbõl ne legyen késõbb vita a biztosítónál. Fontos tisztázni, hogy ki a baleset okozója illetve ki a vétlen károsult, hiszen ez utóbbi kárának megtérítését csak akkor vállalja át a biztosító, ha bizonyított biztosítottja felelõssége. Mindkét jármû vezetõjének aláírásával kell igazolnia a kitöltött betéti lapon szereplõ adatok valódiságát, majd a bejelentõlap oldalainak szétválasztását követõen, annak egy-egy példányát magukhoz kell venniük. (Amennyiben a balesettel két jármû érintett, csak egy nyomtatványt kell kitölteni, három jármû esetén két nyomtatványt stb.)
Ellenõrizze a bejelentõ kitöltése alkalmával a vezetõ személyére és a gépjármûre vonatkozó adatok valódiságát:
•    a személyi igazolvány,
•    a forgalmi engedély,
•    a jogosítvány és
•    a biztosítási fedezet fennállását igazoló okmány adatainak összevetésével.
Ha lehetõség van rá, készítsen fényképet a baleset helyszínérõl, illetve amennyiben a balesetnek vannak tanúi, ne feledkezzen meg nevük és lakcímük feltüntetésérõl sem. Érdemes a rendõrséget értesíteni abban az esetben, ha vitás a felelõsség kérdése, vagy jelentõs az anyagi kár, avagy a balesetnek külföldi részese is van. Ha a balesetben részes valamelyik fél rendõri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek megvárni a rendõr megérkezését, és ezt követõen a helyszínt már csak a rendõr engedélyével hagyhatják el.
Problematikus, de sajnos elõforduló eset, hogy a károkozó személye nem válik ismertté, mert elhajt a baleset színhelyérõl. Amennyiben sikerül a gépjármû rendszámát azonosítania, a Belügyminisztérium gépjármû-nyilvántartója a rendszám alapján információt tud szolgáltatni a károkozó gépjármûrõl, és amennyiben az autóra kötöttek felelõsségbiztosítást, kérelmére a nyilvántartó megadja a biztosító nevét és a károkozó kötvényszámát, amivel már megteheti a kárbejelentést.
 
Bejelentési kötelezettség a biztosítónál
A balesetet mind a károsultnak, mind a károkozónak be kell jelentenie a baleseti bejelentõlap bemutatásával. Amennyiben Ön a beleset károkozója a 8 napon belül köteles saját felelõsségbiztosítójának a bejelentést megtenni, és a biztosító által kért felvilágosítást megadni. (A baleset eredményeként bekövetkezett saját kárát casco biztosítóján keresztül tudja rendezni, szintén bejelentés alapján). Amennyiben Ön a baleset vétlen károsultja kárigényét 30 napon belül kell a károkozó biztosítójához eljuttatnia.
A külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határideje a hazaérkezés idõ-pontjától számítandó.
Ismeretlen gépjármû által okozott káreseményt a károsult 30 napon belül a Magyar Biztosítók Szövetsége Gépjármû Kárrendezési Irodájának kell bejelentenie, ilyen esetben ugyanis a megalapozott kárigényt az Iroda maga téríti meg.
Az üzembentartó, aki nem rendelkezikérvényes biztosítási szerzõdéssel a bekövetkezett káreseményt 8 napon belül köteles bejelenteni a Kárrendezési Irodának. Fontos tudni, hogy amennyiben a biztosítottnak "csak" díjtartozása van, biztosítója a díjjal fedezett idõszak végét követõ 30 napig még köteles a kockázatvállalásra.
A biztosítási esemény bejelentésének elmulasztása illetve az adatszolgáltatás nem teljesítése súlyos következményekkel járhat, ugyanis a biztosító mentesülhet a szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben a mulasztás vagy hiányos adatszolgáltatás miatt lényeges körülmények kideríthetetlenek maradnak. Nem tagadhatja meg azonban a szolgáltatását abban az esetben, ha a baleset bejelentése ugyan a meghatározott idõpontot követõen jutott a biztosító tudomására, de minden lényeges elem rekonstruálható.
 
Kárrendezéshez szükséges dokumentumok:
•    Baleseti bejelentõ (másolata)
•    Helyszíni jegyzõkönyv (ha készült)
•    Vezetõi engedély
•    Forgalmi igazolvány
•    Biztosítási kötvény (károkozóé)
 
Hogyan történik a kárrendezés?
A biztosító a kárbejelentést követõen káraktát nyit, majd a kárigény jogos mértékét a károkozó felelõsségére vonatkozó nyilatkozata, a balesetrõl rendelkezésre álló adatok, illetve a kárszakértõ által a kárfelvételi szemlén készült jegyzõkönyv alapján állapítja meg. A kárfelvételi szemléig a gépjármûvet ezért sérült állapotban kell tartani, és csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig lehet - sõt, ez a károsultnak kötelessége is - változásokat eszközölni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a jármû károsodása olyan mértékû, hogy az gazdaságosan nem szervizelhetõ, az autót totálkárosnak minõsítik. A kárrendezés ez esetben úgy történik, hogy a biztosító megbecsüli az autó kár elõtti forgalmi értékét, valamint a roncs értékét, és a kettõ közti különbözetet fizeti meg, az autóronccsal pedig, a tulajdonos szabadon rendelkezhet. Figyeljen arra, hogy a biztosító számára esetenként legegyszerûbb az autó totálkárossá minõsítése, ami azonban nem mindig felel meg a valóságnak és az Ön érdekeinek. Totálkárossá egy bizonyos javítási érték (gépjármû típusától függ), illetve roncsolódási mérték (kb. 70%) felett minõsítik az autót. Amennyiben nem ért egyet a totálkárrá minõsítéssel, felkérhet egy független kárszakértõt, illetve per esetén igazságügyi szakértõt a reális tények megállapításához.
Amennyiben lehetséges a helyreállítás, arra többféle mód kínálkozik.
 
Gyorsított kárrendezés
Ha jól felmérhetõ a kár összege, egyezséget köthet a biztosítóval az elõre kikalkulált kárösszeg kifizetésérõl. A biztosító megfizeti ezt a fix összeget, ebben az esetben további kártérítésre nincs lehetõség.
 
Partnerszervizben történõ javítás
Biztosítóval szerzõdéses viszonyban álló javítómûhelyben - partnerszervizben - történõ javítás esetén a biztosító és a javítómûhely közötti megállapodás alapján ez utóbbi jogosult a káreseménnyel kapcsolatban teljes körben eljárni. Ön a sérült jármûvet elviszi a partnerszervizbe, az pedig elvégzi a kárfelvételt, a javítást, rendezi a számlát a biztosítóval. A biztosító a kárfelvételi jegyzõkönyvnek megfelelõen elvégzett javítás teljes költségét megtéríti, ide nem értve az avulás mértékét. A biztosító ugyanis csak ugyanolyan alkatrészek beépítését fedezi, így a már elhasználódott és a javítás alkalmával beépített új alkatrész közti értékkülönbséget Ön fizeti, tekintettel az új alkatrésszel nyert "gazdagodásra".
Ez a javítási mód ezért a még garanciálisan szervizelhetõ gépjármûvek esetén javasolt, ahol nincs vagy alacsony az avulási költség.
 
Számlás kárrendezés
Számlás kárrendezés esetében a biztosító utólag, számla ellenében téríti meg a javítás költségeit fix óradíj és az Eurotax árkatalógus szerint. Ha ismer olyan mûhelyt, amely alacsony költséggel dolgozik, és új alkatrészek beépítése helyett, inkább kikalapálja az autó kevésbé sérült részeit, érdemes így megjavíttatni autóját. Ez különösen idõsebb gépjármûvek esetén lehet gazdaságos, tekintettel arra, hogy az avulás mértéke akár 20-30% is lehet, amit minden esetben a károsulttal fizettet meg a biztosító.
Legyen mindig körültekintõ, kérje el a biztosítótól a kárfelvételi jegyzõkönyvet, majd kérjen elõkalkulációt és árajánlatot a mûhelytõl, amit a biztosítóval egyeztet. Ne hagyja a biztosító és a javítómûhely alkujára a szerelést, mert elõfordulhat, hogy a szerviz a biztosító által késõbb indokolatlannak vélt javításokat is végez, amely szintén Önnek okoz többletköltséget.
 
Milyen díjfizetési következményei vannak a balesetnek?
Amennyiben Ön a károkozó, az Ön felelõsségbiztosítója fogja a károsult kárigényét kifizeti, Önnek pedig, felajánlja azt a lehetõségét, hogy a kifizetett összeget a társaságnak egy összegben, 60 napon belül visszatérítse. Ez nem kötelezõ, pusztán egy lehetõség, amennyiben nem él vele biztosítási díja fog megemelkedni a következõ biztosítási idõszakra (pótdíj), mivel bonus-malus besorolása csökken.
Egy baleset, azaz káresemény - személygépkocsi és motorkerékpár esetén - 2 osztállyal történõ visszaminõsítést jelent, függetlenül a káresemény nagyságától.
A káresemény mindig azon biztosítási év bonus-malus osztályba sorolását érinti, amelyet közvetlenül megelõzõ megfigyelési idõszakban (július 1-tõl június 30-ig) került sor az adott káresemény kapcsán elsõ ízben kárkifizetésre.
Forrás: PSZÁF
 

AUTÓMENTÉS

balesetes, karambolos sérült gépkocsi mentés és szállítás azonnal

KAMIONMENTÉS

balesetes, karambolos sérült gépkocsi mentés és szállítás azonnal

AUTÓSZÁLLÍTÁS“

balesetes, karambolos sérült gépkocsi mentés és szállítás azonnal

GÉPSZÁLLÍTÁS“

balesetes, karambolos sérült gépkocsi mentés és szállítás azonnal